WARUNKI PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA DO DPS "MORS" W STEGNIE

Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, wymagających stałej, całodobowej opieki.

Dom spełnia obowiązujące standardy określone w Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. i Rozporządzeniu Ministra polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.

Osoba zainteresowana przyjęciem do domu pomocy społecznej lub jego przedstawiciel ustawowy, powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania lub pobytu i złożyć wniosek/podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej (DPS).

  1. OPS na wniosek osoby zainteresowanej zamieszkaniem w DPS przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, na podstawie którego wydawana jest decyzja administracyjna o skierowaniu do DPS, gdy stwierdzi się brak możliwości zapewnienia przez rodzinę i gminę usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania .
  2. OPS przekazuje pełną dokumentację do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które po uzgodnieniu z Dyrektorem DPS wystawia decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej. Na dokumentację składają się:

-        decyzja kierująca,

-        decyzja o odpłatności,

-        rodzinny wywiad środowiskowy,

-        zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

-        opinia o sprawności psychofizycznej,

-        zgoda zainteresowanego na pobyt w DPS, na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS i na jej potrącanie  przez właściwy organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS), OPS - ze świadczenia emerytalnego, rentowego lub zasiłku stałego,

-        decyzja emerytalno-rentowa (dokument dot. źródła oraz wysokości dochodów);

 

3. Odpłatność za pobyt w DPS.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są:

-        mieszkaniec DPS - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytura, renta, zasiłek),

-        małżonek, rodzina, dzieci, wnuki (gdy takowi są) wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a OPS, ale tylko wtedy, jeżeli:

1)      w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,

2)      w przypadku osoby w rodzinie, posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację, w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w DPS),

- gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy pomiędzy średnim kosztem utrzymania w DPS (który w DPS wynosi od 01.04.2021 r. 4473,00 zł), a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę,

- inne osoby nie wymienione w punkcie 1 i 2.

W przypadku braku osób zobowiązanych lub braku możliwości wnoszenia przez nich opłaty, dopłatę do pobytu wnosi gmina.

 

Osoba oczekująca na zamieszkanie w DPS otrzymuje pisemne powiadomienie od Dyrektora DPS "MORS"  o terminie przyjęcia do DPS.

 

WAŻNE: Od decyzji negatywnych wydanych - odmawiających skierowania do DPS przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem OPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Wszelkich informacji na temat przyjęcia do DPS udzielą pracownicy socjalni w dni robocze w godzinach : 07.00 -15.00

 

Serdecznie zapraszamy do zamieszkania w naszym Domu !

Dojazd

Dom Pomocy Społecznej MORS - 82-103 Stegna, ul. Morska 11, tel. +48 (55) 247-83-84
Pogoda z worldweatheronline.com