DOSTAWA PELET

Dom Pomocy Społecznej MORS w Stegnie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pod nazwą : Zakupu i dostaw dla Domu Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie, granulatu drzewnego pelet w ilości 464 ton na okres 24 m-cy dostawy sukcesywnie od m-ca maja 2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedzi na pytania

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 20.04.2017

Dojazd

Dom Pomocy Społecznej MORS - 82-103 Stegna, ul. Morska 11, tel. +48 (55) 247-83-84
Pogoda z worldweatheronline.com